การประชุมหารือเพื่อการพัฒนาหลักสูตร non degree การจัดการท่องเที่ยวและบริการฮาลาล

การประชุมหารือเพื่อการพัฒนาหลักสูตร non degree การจัดการท่องเที่ยวและบริการฮาลาล

วันที่ 21 กันยายน 2564 ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการประกอบการธุรกิจอาหาร หลักสูตรนวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาหลักสูตร non degree การจัดการท่องเที่ยวและบริการฮาลาล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการฮาลาลของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ดำเนินการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบ Phuket sandbox

3

1245678

©2021 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต