ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "อุตสาหกรรมและการเงินอิสลาม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอิสลามสู่ความเป็นสากล"

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "อุตสาหกรรมและการเงินอิสลาม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอิสลามสู่ความเป็นสากล"

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธินโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "อุตสาหกรรมและการเงินอิสลาม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอิสลามสู่ความเป็นสากล" โดย ดร.อณัส อมาตยกุล นักวิชาการอิสลาม
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Google Meet

10

©2021 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต