กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

cpall 10 ก.ค. 2020 1

PRPKRU (10 กรกฎาคม 2563) นางรัตนา จันทร์จะนะ  รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมหัวหน้างาน ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับตัวแทนจากคณะ ศูนย์ สำนัก เพื่อนำให้บริการกับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ในการฆ่าเชื้อโรคเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

cpall 10 ก.ค. 2020 2

cpall 10 ก.ค. 2563 3

cpall 10 ก.ค. 2020 4

cpall 10 ก.ค. 2563 5

cpall 10 ก.ค. 2563 6

cpall 10 ก.ค. 2563 7

cpall 10 ก.ค. 2563 8

cpall 10 ก.ค. 2020 9

cpall 10 ก.ค. 2563 10

©2021 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต