รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน เปิดหลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT

รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน เปิดหลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT

รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 2 เรียนที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน เปิดหลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT โดยร่วมมือกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9พร้อมแล้วที่จะยกระดับท่านสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบกิจการฮาลาล

©2021 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต