ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Halal Cosmetic"

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Halal Cosmetic"

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธินโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Halal Cosmetic" โดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ (นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
⏰ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ผ่านลิ้งก์
📌https://meet.google.com/bao-scod-brg
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาได้ผ่านลิ้งก์
📌https://forms.gle/NVWcNWUPN9zDziUx7
หรือสแกนผ่าน QR Code ในแผ่นประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมกัน

12

©2021 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต